Home

  • Brim
  • Erfgoedwet

De Omgevingswet

 

Internetconsultatie vier ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet

De op 1 juli 2015 door de Tweede Kamer vastgestelde Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels gericht op de fysieke leefomgeving en vormt straks samen met de Erfgoedwet het kader voor de zorg  voor het cultureel erfgoed dat onderdeel uitmaakt van de fysieke  leefomgeving. De Omgevingswet treedt in 2019 in werking.

 

Vooruitlopend op de inwerkingtreding zijn vanaf 1 juli 2016 de vier ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet openbaar gemaakt (internetconsultatie). Deze Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) maken onderdeel uit van het vernieuwde stelsel voor de Omgevingswet en komen in de plaats van zo’n zestig bestaande besluiten. Samen bieden ze het juridisch kader voor maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Via internetconsultatie kan iedereen kennis nemen van de wetsvoorstellen en ideeën hierover kenbaar maken. De betrokken ministeries bekijken de reacties en passen eventueel het wetsvoorstel aan. De consultatie loopt tot 16 september 2016.

 

In de AMvB’s zijn een aantal uitvoeringsregels opgenomen die van belang zijn voor de erfgoedzorg:

  • Het Omgevingsbesluit (Ob) bevat algemene en procedurele bepalingen voor burgers, bedrijven en overheden. Bepaalt o.a. wie het bevoegd gezag is en wie adviseert bij een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit;
  • Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) stelt inhoudelijke normen aan het handelen van bestuursorganen. Bevat instructieregels voor gemeenten om bij het vaststellen van omgevingsplannen rekening te houden met cultureel erfgoed, waaronder ook de bekende en aantoonbaar te verwachten archeologische monumenten;
  • Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) stelt algemene, rechtstreeks werkende regels aan diverse activiteiten in de leefomgeving, gericht op iedereen die deze activiteiten uitvoert. In het Besluit zijn algemene regels opgenomen met betrekking tot cultureel erfgoed, zoals een verbod om beschermde rijksmonumenten te beschadigen of te vernielen, maar ook een regeling van wat vergunningvrije rijksmonumentenactiviteiten zijn;
  • Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) stelt algemene, rechtstreeks werkende regels aan bouwwerk-gerelateerde activiteiten in de leefomgeving, gericht op iedereen die deze activiteiten uitvoert. Biedt de mogelijkheid om bij het bouwen aan, op of in monumenten in het belang van de monumentale waarden af te wijken van (bouw)technische eisen.

 

Om gemeenten te helpen met het opstellen van een plan van aanpak voor de implementatie en/of implementatiestrategie ter voorbereiding op de Omgevingswet 2019, heeft het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ een digitale routeplanner ontwikkeld.

 

Houd www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl  in de gaten voor de laatste versie.

 

Contact

Zie de homepage