Home

  • Brim
  • Erfgoedwet

Monumenten en de Omgevingsvergunning

 

Bij veranderingen aan een monument vraagt u meestal een Omgevingsvergunning aan bij uw gemeente. Dit geldt vaak ook voor gebouwen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht. Sommige werkzaamheden zijn vergunningvrij (zie de RCE-brochure Vergunningvrij 2.1; informatie voor professionals). Informeer daarom vooraf bij uw gemeente of u voor de voorgenomen werkzaamheden een vergunning moet aanvragen.

 

De omgevingsvergunning is van toepassing op:

 

Gebouwde monumenten

Deze zijn aangewezen door Rijk, provincie of gemeente. Onder de vergunningplicht vallen ook tuinen en parken. Om plannen in een vroeg stadium te kunnen bespreken organiseert het Steunpunt Erfgoed Drenthe het Spreekuur Cultureel Erfgoed. Een afspraak maakt u via de afdeling Erfgoed/Monumentenzorg van uw gemeente.

 

Archeologische monumenten

Bij een archeologisch monument is naast de Omgevingsvergunning vaak ook een monumentenvergunning en/of een opgravingsvergunning nodig. Informeer daarom vooraf bij uw gemeente welke vergunning(en) u nodig bent voor de werkzaamheden.

Meer informatie vindt u op Monumenten.nl.

 

Beschermd stads- en dorpsgezicht

Beschermde stads- en dorpsgezichten vallen ook onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Een vergunningaanvraag voor bijvoorbeeld bouwen wordt getoetst aan het bestemmingsplan. Hierin zijn de belangrijkste cultuurhistorische waarden van het gezicht opgenomen, zoals de stedenbouwkundige structuur, de inrichting van de openbare ruimte, de aanwezige monumenten en karakteristieke bebouwing. Ook staan er voorwaarden in voor verdere ontwikkelingen.

Een uitzondering op de Omgevingsvergunning betreft sloop van een gebouw (ook niet-monument) binnen het beschermd gezicht. De Wabo heeft hiervoor een specifieke bepaling, zodat een aparte vergunning moet worden aangevraagd.

Meer informatie: Dossier Omgevingsvergunning/Monumenten.nl

 

Contact

Zie de homepage