Home

  • Herbestemming
  • Cultuurhistorie
  • Archeologie
  • Erfgoed en Duurzaamheid
  • Groen Erfgoed
  • Financieringsregelingen
    provincie Drenthe
  • Financieringsregelingen Rijk en Nationaal Restauratiefonds

(Landschappelijk) Groen Erfgoed

 

Groen erfgoed is historisch waardevol groen dat door mensen is bedacht en aangelegd (cultuurlandschap). Het terrein van groene monumenten kan ook archeologische waarden bevatten. Het landschappelijk groen erfgoed staat steeds meer in de belangstelling. Hierbij gaat het om buitenplaatsen, parken, tuinen en stedelijk groen, zoals bijvoorbeeld het karakteristieke groen in Wederopbouwwijken.

Daarnaast verdienen de in het buitengebied zichtbare historische groenelementen zoals houtwallen, heggen, bosjes en bossen de nodige aandacht. Door te weinig oog te hebben voor de cultuurhistorische waarde ervan gaan deze elementen vaak onbedoeld verloren. Op deze manier verdwijnen vaak specifieke soorten en varieteiten van bomen en struiken en historisch/geografische onderleggers als wallen, oude perceelgrenzen en ontginningsvormen.

 

In de afgelopen 25 jaar is een belangrijk deel van het oudste landschappelijk groen erfgoed, dat herleidbaar is van de oude kaarten van rond 1850, in het veld nader onderzocht op authenticiteit en samenstelling. De door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) uitgebrachte Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland geeft een overzicht per provincie. Het laat zien wat er bekend is van dit erfgoed in Nederland: de rijkdom van de historie van de mens in relatie tot de bomen en de struiken, het gebruik ervan en de plaats in het landschap. De brochure biedt een handreiking voor onder andere gemeenten en landschapsorganisaties om doel- en waardestellingen ook vanuit cultuurhistorie te definieren en handvatten voor het beheer (bron: RCE).

 

Nederland telt ongeveer 1.300 groene monumenten die een beschermde status hebben in de zin van de Erfgoedwet. Behalve voor gewone onderhoudswerkzaamheden is voor wijzigingen aan een groen monument vaak een Omgevingsvergunning nodig. De gemeente beoordeelt welke werkzaamheden hier precies onder vallen. Voor de instandhouding van groene monumenten kan, indien een groen monument is ingeschreven in het monumentenregister, een instandhoudingssubsidie bij het rijk worden aangevraagd.

Subsidie wordt alleen verleend voor het hoogst noodzakelijke onderhoud aan de hoofdstructuur en aan eventuele unieke en zeldzame onderdelen (de kernwaarden).

 

Op 3 december 2015 heeft Steunpunt Erfgoed Drenthe een themabijeenkomst ‘Groen Erfgoed’ georganiseerd. Deze bijeenkomst in Historische buitenplaats De Havixhorst werd opgezet met en voor gemeenten en groenorganisaties in Drenthe. Het verslag van de bijeenkomst kunt u downloaden.

 

Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen heeft in opdracht van de provincie Drenthe vooronderzoek gedaan naar jonge ontginningen en ruilverkavelingen in Drenthe. Jonge (heide)ontginningen en ruilverkavelingen beslaan een groot deel van het Drentse landschap, maar zijn nog nauwelijks onderzocht op hun (cultuurhistorische)waarden en karakteristieken. Het vooronderzoek beschrijft hoe hier onderzoek naar gedaan kan worden, hoeveel en welke bronnen er zijn en levert kaarten met eerste grove overzichten. In het najaar van 2016 zal de provincie Drenthe samen met het Steunpunt hierover een bijeenkomst organiseren voor het Drentse erfgoed- en landschapsveld.

 

Contact

Zie de homepage