Home

  • Herbestemming
  • Cultuurhistorie
  • Archeologie
  • Erfgoed en Duurzaamheid
  • Groen Erfgoed
  • Financieringsregelingen
    provincie Drenthe
  • Financieringsregelingen Rijk en Nationaal Restauratiefonds

Financieringsregelingen Rijk, Nat. Restauratiefonds

 

Financieringsregelingen Rijk en Nationaal Restauratiefonds (NRF):

 

Gebouwde monumenten en karakteristieke panden:

 

Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding monumenten

Een eigenaar van een rijks beschermde kerk, molen, fabriek of ander rijksmonument dat niet bestemd is als woonhuis kan in aanmerking komen voor de instandhoudingssubsidie . Ook de categorie kastelen en buitenplaatsen vallen onder de Brim-regeling. Voor rijks monumentale woonhuizen geldt dat alleen professionele organisaties voor monumentenbehoud, gemeenten, provincies en waterschappen een subsidie kunnen aanvragen. Het gaat om sober en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar, op basis van een instandhoudingsplan.

 

Restauratiefondshypotheek

Eigenaren van een rijks beschermd woonhuis kunnen voor hun onderhoudskosten een lening met een lage rente restauratiefondshypotheek afsluiten. De hoogte van de lening is afhankelijk van de onderhoudskosten van de restauratie. De hypotheek kan worden aangevraagd nadat de onderhoudskosten zijn vastgesteld door de Belastingdienst Bureau Monumenten en voordat u begint met de werkzaamheden. Eigenaren van een ander rijksmonument dan een woonhuis kunnen er ook voor kiezen in plaats van een instandhoudingssubsidie een Restauratiefonds-hypotheek aan te vragen.

 

Restauratiefondsplushypotheek

Voor een grootschalige restauratie van een rijksmonument dat niet  is geregistreerd als woonhuis kan door de eigenaar een laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek worden aangevraagd. Het minimale leningsbedrag is € 300.000,--.

 

Kerken Nevenfunctie-lening

Eigenaren van rijks monumentale kerken kunnen een laagrentende lening aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds om de werkzaamheden te financieren die nodig zijn om faciliteiten aan te brengen in de kerk, zoals sanitaire voorzieningen, verwarming of een pantry. Op deze manier kan de kerk naast de eredienst ook gebruikt worden voor concerten, tentoonstellingen enz.

 

Herbestemmingsregeling

Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of cultuurhistorisch waardevolle gebouwen zonder monumentenstatus, kunnen voor een bijdrage aan een haalbaarheidsonderzoek een  beroep doen op de herbestemmingsregeling. Daarnaast kunnen eigenaren subsidie aanvragen om hun gebouw gedurende het herbestemmingsproces wind- en waterdicht te maken.

 

Belastingdienst (fiscale informatie)

Als belastingplichtige eigenaar van een rijksmonument kunt u de kosten voor het onderhoud van uw pand fiscaal verrekenen met uw inkomen. Aan deze persoonsgebonden aftrek zijn wel een aantal voorwaarden verbonden

 

Archeologische monumenten:

Eigenaren van archeologische monumenten die planmatig onderhoud willen plegen, of daarvoor eenmalig maatregelen willen treffen, kunnen gebruik maken van de instandhoudingssubsidie

 

Groene monumenten:

Onderhoudswerkzaamheden om rijks monumentale groenstructuren in stand te houden, kunnen in aanmerking komen voor subsidie op grond van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (Sim), de onderhoudsregeling die valt onder het Besluit rijkssubsidiering.

 

 

 

Contact

Zie de homepage