Succesvolle bijeenkomst ‘Drenthe in opbouw’

Op vrijdagochtend 2 december vond de bijeenkomst ‘Drenthe in opbouw’ plaats in Witteveen medegeorganiseerd door Steunpunt Erfgoed Drenthe. Te midden van een jonge ontginning werden de eerste resultaten van het vooronderzoek naar ‘Jonge heideontginningen en ruilverkavelingen in Drenthe’ gepresenteerd waarvoor de Provincie Drenthe opdracht had verleend aan het Kenniscentrum Landschap in Groningen. Aan de hand van inspirerende lezingen door Anne Wolff, Henk van Blerck, Saskia van Dijk en Marieke van der Heide, kwamen diverse onderdelen van het onderwerp aan bod. Geconcludeerd kan worden dat er tot nu toe weinig bekend is over dit onderdeel van onze (landschaps-)geschiedenis. Tijdens het onderzoek bleek verder dat het verhaal veel verder gaat dan alleen de landschappelijke uitwerking. Er zijn ook historische – en sociaalwetenschappelijke componenten die de jonge ontginningen en ruilverkavelingen kunnen laten spreken. Met deze bijeenkomst zijn de eerste stappen om dit onderwerp op de kaart te zetten gezet.

 

Meldpunt Drents Goud: zet bedreigde landschapselementen op de kaart.

 Er is veel animo om in Drenthe samen te gaan werken aan een actieprogramma voor betere bescherming en beheer van de kleine landschapselementen. Dit bleek tijdens het goed bezochte symposium Drents Goud in De Molenhoeve in Hoogeveen. Bijna 120 bestuurders en ambtenaren van de provincie en gemeenten, vertegenwoordigers van de landbouw en van natuur- en landschapsorganisaties verkenden met elkaar de mogelijkheden om landschapselementen zoals houtwallen en –singels beter te beschermen en beheren.

Voor meer informatie

 

 http://www.nmfdrenthe.nl/nieuws/animo-bescherming-en-beheer-drents-goud/Themabijeenkomst ‘Monumentenzorg in de praktijk’ 20 september a.s.

 Steunpunt Erfgoed Drenthe en Monumentenadvies Noord organiseren een themabijeenkomst voor medewerkers van Drentse gemeenten met als onderwerp ‘monumentenzorg in de praktijk’.

Succesvolle monumentenzorg staat of valt met de uitvoeringskwaliteit van restauraties en verbouwingen In de praktijk blijkt echter dat er bij de medewerkers die zich hiermee bezig houden behoefte is aan meer specifieke kennis over monumenten. Tijdens de themabijeenkomst zal met name worden ingegaan op algemene uitgangspunten in de monumentenzorg, de instandhoudingplicht, omgang met historisch metsel- en houtwerk en het geven van praktische handvatten voor toezicht en handhaving van monumenten. Kortgezegd: het leren signaleren. De stof word geïllustreerd door voorbeelden uit de praktijk. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met maandag 12 september aanmelden bij het Steunpunt Erfgoed Drenthe via info@erfgoeddrenthe.nl (deelname is gratis)

Informatiemiddag Ontwerpbesluiten Omgevingswet 6 september 2016

Op 1 juli zijn de vier ontwerpbesluiten (AMvB’s) openbaar gemaakt die samen de uitvoeringsregels bevatten voor de Omgevingswet. Deze regelen veel zaken die de zorg voor het cultureel erfgoed meer in detail raken. De vier AMvB’s zijn tot 16 september 2016 voorwerp van publieke consultatie, en worden daarna besproken in de Tweede en de Eerste Kamer.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseren een informatiebijeenkomst over de ontwerpbesluiten omgevingswet.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagmiddag 6 september 2016 in Amersfoort.

Handreiking instandhoudingsplicht rijksmonumenten voor gemeenten

De Erfgoedwet (ingangsdatum 1 juli 2016) introduceert een expliciete instandhoudingsplicht voor rijksmonumenten. Het doel hiervan is te zorgen dat een eigenaar zijn of haar rijksmonument onderhoudt en dat hierdoor de instandhouding en de monumentale waarde ervan gewaarborgd zijn. De plicht is voor gemeenten ook een middel om met eigenaren het gesprek over onderhoud van hun monument aan te kunnen gaan. Download de pdf.

Bron: www.omgevingsweb.nl

Wapen van Drenthe wordt TT-museum

30 mei 2016 – Het Wapen van Drenthe in Assen is verkocht. Het ‘Heerenlogement’ uit 1781 wordt verbouwd tot TT-museum, Grand Café en hotel. Het markante gebouw aan de kop van de Vaart stond sinds 2003 leeg en raakte steeds meer in verval. Vrijdag zou het pand openbaar worden geveild, maar tussentijds is een bod uitgebracht dat door de bank is geaccepteerd. Omdat het om een executieveiling ging moet de voorzieningenrechter de verkoop nog wel goedkeuren.

De nieuwe eigenaren gaan het gebouw, dat een gemeentelijk monument is, restaureren en er vervolgens een TT-museum in onderbrengen. Daarnaast krijgt het een restaurant/caféfunctie en worden er 15-20 hotelkamers gerealiseerd. Ook wordt gekeken of het mogelijk is de voormalige brandweerkazerne aan de Collardslaan bij de plannen te betrekken, zodat er meer ruimte voor het museum beschikbaar komt en het aantal hotelkamers kan worden uitgebreid.

Provincie eigenaar voormalige Rijksluchtvaartschool

De provincie Drenthe is sinds kort eigenaar van de voormalige Rijksluchtvaartschool bij Groningen Airport Eelde. De Rijksluchtvaartschool is een beschermd Provinciaal Monument. De provincie wil door behoud en herbestemming van het monument werkgelegenheid creëren. Tevens biedt het kansen voor de ontwikkeling van het voorterrein van de luchthaven.

Er is haast geboden met het bouwkundig klaarmaken van het complex. Vanaf 2 juli is het complex namelijk één van de locaties van de Kunst Biënnale – Into Nature die dit jaar voor het eerst in Drenthe wordt gehouden. De werkzaamheden aan het gebouw worden mede uitgevoerd als praktijkopleidingsplaats voor vaklieden. Na de biënnale biedt de herbestemming economische mogelijkheden voor bestaande of nieuw te creëren bedrijven, bijvoorbeeld in de creatieve industrie. Bron: provincie Drenthe

Voorstel Omgevingswet aangenomen door de Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft 22 maart jl. met ruime meerderheid het voorstel voor een Omgevingswet aangenomen, nadat de Tweede Kamer datzelfde op 1 juli vorig jaar deed.

Doel van deze wet is het mooier, schoner en veiliger maken van de leefomgeving. De nieuwe wet moet de bestaande wetten vervangen en zorgen voor een integrale en gebiedsgerichte benadering. Een kernpunt van het wetsvoorstel is het vroegtijdig samenwerken met de omgeving: inwoners, ondernemers en belangenorganisaties.

 www.omgevingsweb.nl

Rijkssubsidie voor Drentse haalbaarheidsonderzoeken

Deze week werd bekend welke subsidieaanvragen voor haalbaarheidsonderzoeken naar herbestemming van monumenten zijn toegekend. Deze subsidie wordt jaarlijks verstrekt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In Drenthe kunnen kansrijke herbestemmingen onderzocht worden voor de Rijksluchtvaartschool in Eelde (hoofdgebouw, leslokalen, verblijfsgebouw), Grote Kerk in Hoogeveen, boerderij De Bloedzugerije in Havelte en het Noorder Sanatorium in Zuidlaren.

Rijksluchtvaartschool Eelde, bron: Wikimedia Commons

Handreiking Diefstal bronzen buitenbeelden

22 januari 2016 - Het programma Veilig Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de handreiking Diefstal bronzen buitenbeelden uitgebracht. De handreiking helpt beheerders van bronzen buitenbeelden om deze objecten te beschermen tegen diefstal. In de publicatie staat stap voor stap welke maatregelen mogelijk zijn om een bronzen beeld te beschermen tegen diefstal.

 

In deze interactieve pdf-brochure kun je doorklikken van de risico’s naar mogelijke maatregelen en weer terug. Ook is de risicoanalyse digitaal op het scherm in te vullen en worden de scores daarbij gelijk uitgerekend.

U vindt hier de handreiking .

 

Vooraankondiging “Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie”  19 maart 2016

Op zaterdag 19 maart 2016 organiseren de archeologische verenigingen in Noord-Nederland samen met Tresoar te Leeuwarden voor de derde keer de Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie. De dag zal worden gehouden in de locatie van Tresoar,  Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden.

De archeologiedag begint om 10.30 uur. Iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van Noord-Nederland, over het werk van archeologen of vondsten wil laten determineren is voor deze
dag van harte uitgenodigd. Kortom, een informatieve dag waarbij voldoende gelegenheid is om veel kennis op te doen en contacten te leggen.

Naast informatiestands zullen presentaties worden gehouden over actuele onderwerpen, die vooral betrekking hebben op onderzoeken of projecten van de organiserende verenigingen. Zij geven stuk voor stuk interessante informatie voor iedereen die zich bezighoudt met de geschiedenis van stad en ommelanden.

Op de dag worden niet alleen vondsten getoond, ze kunnen ook worden gedetermineerd.

 

De dag van de Noord-Nederlandse Archeologie wordt georganiseerd door:

Tresoar Leeuwarden

Argeologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy

AWN – Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie

DPV - Drents Prehistorische Vereniging

Vereniging voor Terpenonderzoek

 

Noteer de datum alvast in uw agenda! - Zaterdag 19 maart 2016 in Tresoar in Leeuwarden.

Meer oog voor Groen Erfgoed

Op 3 december vond de themabijeenkomst Groen Erfgoed plaats, georganiseerd door Steunpunt Erfgoed Drenthe. Aan de hand van korte presentaties zijn stellingen geponeerd, zorgen en actualiteiten geuit, oplossingen aangedragen en prioriteiten voor de toekomst benoemd. Bij de bijeenkomst waren o.a. vertegenwoordigers van de Drentse gemeenten, Provincie Drenthe, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap, Landschapsbeheer Drenthe, Staatsbosbeheer en Kenniscentrum Landschap van de RUG aanwezig.

 

Het culturele en groene erfgoed zijn belangrijke dragers van onze identiteit. Ze vertellen het verhaal van Drenthe en verbinden generaties met elkaar. Het is van iedereen, maar tegelijkertijd ook van niemand. En daarmee is de verantwoordelijkheid, met name voor het cultuurlandschap, niet altijd even duidelijk.

 

Een aantal thema’s kwam tijdens de bijeenkomst duidelijk naar voren. Er werden zorgen geuit over de voortschrijdende verdwijning van kleinschalige landschapsstructuren als houtwallen, sloten en randbeplanting. Het goed monitoren en inzichtelijk maken van deze ontwikkelingen is dan ook van groot belang. Daarnaast is ook het delen van kennis over het cultuurlandschap met o.a. burgers en ondernemers en het vergroten van betrokkenheid een duidelijke opgave. Daar zou het goed ontsluiten van de nieuwe gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaarten al een bijdrage aan kunnen leveren. Cultureel erfgoed zou daarnaast vanzelfsprekend deel uit moeten maken van gebiedsontwikkelingen. Steunpunt Erfgoed Drenthe wil graag een actieve rol spelen om samen met gemeenten en andere betrokkenen te werken aan het vitaal en herkenbaar houden van het Drentse cultuurlandschap.

Restauratiefondscompliment 2015 voor Jelle Langeland

Op 4 november is in Veenhuizen het Restauratiefonds-compliment uitgereikt aan Jelle Langeland, adviseur herbestemming monumenten bij de provincie Drenthe. Hij ontving de prijs uit handen van Willemijn Maas, voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds.

Het compliment wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie die zich op een positieve manier heeft ingezet voor de monumentenzorg.

Jelle Langeland krijgt het compliment voor zijn creatieve en succesvolle betrokkenheid bij vele restauratie- en herbestemmingsprojecten in Drenthe. Het Restauratiefonds waardeert de manier waarop hij eigenaren en initiatiefnemers aanmoedigt, stimuleert en ondersteunt bij het behouden van het Drents erfgoed.

 

Restauratiefonds-compliment

Het compliment stimuleert initiatieven die bijdragen aan een beter functionerende monumentenzorg en beloont initiatieven, zodat deze navolging krijgen. Eerder werd het Restauratiefonds-compliment onder andere uitgereikt aan Nelleke en Samir Mesic voor de restauratie van Spa Gouda, GeoFort voor de ontwikkeling van het educatieve attractiepark in Herwijnen en Joyce Ras voor haar enthousiasme en deskundigheid waarmee ze betrokken is geweest bij meerdere restauratieprojecten in Winterswijk.

Bron: Nationaal Restauratiefonds

Open Dag melkfabriek De Groeve

6 november 2015 - Het is momenteel nog niet erg zichtbaar, maar achter de schermen wordt hard gewerkt aan de transformatie van de oude melkfabriek in De Groeve. Initiatiefnemers Patty Groenland en Jeroen Buist worden hierin bijgestaan door een team van specialisten van Steunpunt Erfgoed Drenthe, DAAD-Architecten, HanzeResearch NoorderRuimte en Invent.

Het ontwerp zal erop gericht zijn te zoeken naar mogelijkheden om het gebouw zo duurzaam mogelijk te restaureren en exploiteren, waarbij het industriële karakter zo veel mogelijk wordt behouden of teruggebracht.

De nieuwe functie gaat bestaan uit een lunchcafé met terras, een bed&breakfast en een fiets- en kanoverhuur. Verder wordt een deel van het gebouw ingericht ten behoeve van een flexibele medische faciliteit. Hierover worden momenteel gesprekken gevoerd met Medisch Centrum Gorecht uit Hoogezand.

Om iedereen de gelegenheid te geven de voormalige fabriek nog in de huidige staat te bekijken is er op zaterdag 28 november aanstaande een Open Dag van 12.00 – 15.00 uur.

Tijdens deze open dag wordt het ontwerp voor de restauratie getoond en kunnen de toekomstige eigenaren u verder informeren over de plannen.

Bijeenkomst Drents erfgoed in Duurzaamheidscentrum Assen

29 oktober 2015 – Op donderdag 5 november a.s. om 19.30 uur houdt stichting Het Drentse Landschap een bijeenkomst over Drents erfgoed in het nieuwe Duurzaamheidscentrum van Assen.

Tijdens deze bijeenkomst vertellen directeur Eric van der Bilt en hoofd Erfgoed Frank van der Velden over het Drentse erfgoed en de rol die Het Drentse Landschap heeft bij de instandhouding daarvan. Na afloop is er een rondleiding door het Duurzaamheidscentrum.

In het duurzaamheidscentrum in het Asserbos komt een programma vol educatie, informatie en activiteiten. Vanaf 1 januari 2016 gaan de gemeente Assen en Stichting Het Drentse Landschap samenwerken om dat programma vorm te geven.

Locatie: Duurzaamheidscentrum, Bosrand 1, Assen.

Deelname is gratis; aanmelden kan via www.drentslandschap.nl/activiteiten.

 

Voormalig gemeentehuis Havelte verkocht

Het voormalig gemeentehuis in Havelte (rijksmonument) is verkocht. Woonzorg De Berkenhof heeft het pand met een bod van 450.010 euro gekocht. Zij zijn van plan om twintig woonzorgappartementen in het pand te realiseren.

bron: http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/101115/Handtekeningen-gezet-voormalig-gemeentehuis-Havelte-verkocht

 

 Parkschool Coevorden wordt gesloopt

De voormalige basisschool de Parkschool aan het Van Heutszpark in Coevorden (karakteristiek object) wordt gesloopt. Op de plek komen vier vrijstaande villa's. De gemeente heeft een koopovereenkomst gesloten met Saxum Projects. In 2013 heeft Nibag BV, in samenwerking met Steunpunt Erfgoed Drenthe, een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarin vier scenario's zijn onderzocht, waaronder het scenario dat nu wordt uitgevoerd.

bron: http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/100995/Parkschool-in-Coevorden-maakt-plaats-voor-villa-s

Steun 'Het andere monument'

Stichting Meent van der Sluis wil een acht meter hoog kunstwerk langs de A7 realiseren, tussen Groningen en Hoogezand. Hiermee vragen zij aandacht voor de slachtoffers van de aardbevingen als gevolg van de gaswinning.

Het roestig stalen kunstwerk van de Groninger kunstenaar Karel Buskes stelt een gebarsten baksteen voor. De barst licht bij donker op. De baksteen symboliseert de door de aardbevingen gehavende woningen en andere bouwwerken, maar ook de barsten in het levensgeluk en de toekomstverwachtingen van de getroffen bewoners. De gescheurde baksteen wordt gelanceerd als ‘Het Andere Monument’, omdat het tegenwicht gaat bieden aan de reusachtige gasmolecule in de middelberm van de A7 ter hoogte van Slochteren. Die is daar acht jaar geleden door de NAM geplaatst om vijftig jaar gaswinning in het Slochterveld te vieren.

 De stichting wil het benodigde geld ophalen met crowdfunding. U kunt de oprichting van 'Het andere monument' steunen door geld over te maken. Kijk voor meer informatie op de website.

 Assen financiert renovaties met lagere energielast

De gemeente Assen werkt aan een plan waarbij de renovatiekosten van particuliere woningen worden voorgefinancierd door de te behalen energiebesparing.

 De gemiddelde kosten om een woning energieneutraal te maken bedragen zo’n 45.000 euro. Door de energiebesparing die wordt gerealiseerd, verdien je dit bedrag in zo’n 25 jaar terug. Wanneer het project echt grootschalig wordt opgepakt, zijn de renovatiekosten nog behoorlijk te drukken en is de terugverdientijd aanzienlijk korter.

De voordelen voor de bewoners zijn evident. Zij krijgen een comfortabele en energiezuinige woning terwijl de maandlasten in totaliteit gelijk blijven. Assen loopt landelijk voorop met dit project, aldus de wethouder Harmke Vlieg (ChristenUnie). ,,Er zijn meer gemeenten mee aan het stoeien, maar bij ons is het al redelijk concreet. Het helpt om de energiebesparingdoelstellingen die we onszelf hebben gesteld te realiseren.''

Bron: http://www.dvhn.nl/nieuws/drenthe

Levend Erfgoed: Reddingspoging kerkhoven

Kerkhoven zijn een belangrijk stuk cultureel erfgoed. Echter, de graven en het groen er omheen dreigen te vervallen. Om dat te voorkomen heeft de stichting Erfgoedpartners Groningen samen met de Rijksuniversiteit Groningen de drie steunpunten van de noordelijke provincies het project 'Levend Erfgoed' opgezet. Het project heeft als doel om een database voor begraafplaatsen en kerkhoven in de drie noordelijke provincies te ontwikkelen. www.dvhn.nl/nieuws/groningen/reddingspoging-kerkhoven

 

 

Ga voor oude berichten naar het archief >>

 

 

Contact

Zie de homepage